Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Gouwe Doodles, gevestigd te Waddinxveen, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fokker.

1.2 De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

1.3 Met de overeenkomst wordt bedoeld dat fokker en koper een overeenkomst hebben waarmee koper een hond aanschaft waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen door of namens fokker waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van derden die door fokker in het kader van de opdracht zijn ingeschakeld.

2.3 Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van de algemene voorwaarden.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

Na een kennismaking wordt koper een voorstel gedaan.

3.1 Fokker kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2 Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.3 Koper ontvangt een e-mail met de uiterlijke termijn om te beslissen op het aanbod in te gaan.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2 In het aanbod wordt de afgesproken prijs van de gekozen hond vermeld, met eventueel bijkomende kosten.

4.3 Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling bij inschrijving.  

4.4 Fokker is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Betaling wordt vervolgens in termijnen voltooid. Fokker is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan. De gehele voltooiing dient voldaan te zijn voor het ophaalmoment. Indien koper hierin in gebreke blijft, kan fokker de overdracht van de hond opschorten e/o de overeenkomst beëindigen. De aanbetaling zal dan niet worden terugbetaald.

4.5 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fokker heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.

Fokker heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de koper.

4.6 Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

4.7 Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling (binnen 14 dagen) van een factuur, is de koper van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.8 Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van de koper.

4.9 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van fokker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking koper

5.1 Koper stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fokker.

5.2 Koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fokker zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

5.3 Koper vrijwaart fokker voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

5.4 Stelt koper niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van koper.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Fokker voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Fokker is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat koper beoogde. Dit heeft onder meer betrekking op kleurgarantie, maat en vachttype, geslacht.

6.2 Fokker heeft het recht zich tijdens het verrichten van werkzaamheden te laten bijstaan door derden.

6.3 De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

6.4 Fokker heeft te allen tijde het recht om eenzijdig de overeenkomst te beëindigen, er zal dan geen overdracht plaatsvinden van een hond. Fokker zal dan de reeds betaalde bedragen aan koper retourneren.

6.5 Koper wordt aangemoedigd om te bellen of anderszins contact op te nemen met fokker, elke keer als koper een vraag heeft met betrekking van de gekochte hond.

Artikel 7 Aanvullende bepalingen aanschaf hond

7.1 Met de aangeschafte hond mag NIMMER gefokt worden door koper, mits de hond als dusdanig is verkocht. Tevens is het ontstaan van een nestje niet toegestaan.

7.3 Koper staat vanaf aankoop in voor een gezonde en plezierige leefomgeving van de hond, waaronder goede voedingsvoorzieningen en goede en plezierige leefomgeving zoals overeengekomen.

7.3 Indien fokker constateert dat in strijd met dit artikel wordt gehandeld en een staat van verwaarloosbaarheid is ontstaan, is zij gerechtigd de hond onmiddellijk terug te vorderen, zonder dat er recht ontstaat op restitutie van het betaalde bedrag.

7.4 Koper wordt geadviseerd een ziektekostenverzekering af te sluiten indien hij niet zelf kan voorzien in erkende medische hulp in probleemgevallen.

7.5 Fokker blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte hond tot het moment dat de volledige koopprijs is voldaan.

Artikel 8 Annulering en herroeping

8.1 In het geval van onvoorziene omstandigheden of overmachtssituaties heeft fokker de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fokker maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan koper.

8.2 De overeenkomst wordt in geval van onvoorziene omstandigheden – deze komen uitsluitend ter beoordeling van fokker- gepauzeerd of beëindigd.

8.3 Koper is gerechtigd tot het moment van het ophalen van de gekozen hond de huidige keuze te annuleren. Er is echter geen mogelijkheid tot restitutie van het overeengekomen bedrag na inschrijving.

8.4 Indien koper na aanschaf om welke reden dan ook niet meer voor de hond kan of wil zorgen, is deze gehouden de hond terug te brengen naar fokker in dezelfde conditie als bij verlaten van de kennel. Fokker neemt de zorg op zich een nieuw thuis voor de hond te vinden, waarbij koper bemiddelingskosten verschuldigd is. Koper is nimmer gerechtigd de hond door te verkopen zonder tussenkomst van fokker.

8.5 Indien fokker er in slaagt de hond te herplaatsen, restitueert zij het aankoopbedrag minus de bemiddelingskosten vermeerderd met een vast bedrag per week dat de hond bij fokker is verbleven.

8.6 Indien de koper wenst de hond langer dan 3 maanden bij een ander onder te brengen of te verkopen aan een bekende, is tussenkomst van fokker benodigd. Er zal te allen tijde een nieuw contract met fokker getekend moeten worden met de nieuwe eigenaar van de hond.

8.7 Bij gerede twijfel over integriteit van de koper mag fokker te allen tijde de overeenkomst beëindigen.  Fokker zal dan ingelegde gelden met aftrek van het inschrijfgeld aan koper terugbetalen.

Artikel 9 Gezondheid en garantie

9.1 Fokker verklaart dat de aangeschafte hond op het moment van verkoop naar beste weten volledig gezond is en vrij van ziekten, afwijkingen en parasieten en/of huidaandoeningen.

9.2 Fokker zal na bewijs van castratie of sterilisatie, ondertekend door dierenarts de stamboom behorende bij de aangeschafte hond aan koper overhandigen.

9.3 Indien binnen tien dagen na aflevering van de hond door middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de hond aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt die reeds bestond bij het aangaan van de koopovereenkomst, waardoor de hond blijvend ongeschikt is voor het gebruik als huisdier, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, mits hij onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, daartoe de wens aan fokker te kennen geeft, door middel van een aangetekende brief. Fokker is in dat geval verplicht de hond terug te nemen tegen volledige terugbetaling van de koopsom.

9.4 Indien de hond als normaal huisdier ongeschikt is, maar de koper de hond toch wenst te behouden, kan de koper aanspraak maken op 50% restitutie van de koopsom. De koper moet daarbij wel in staat zijn de benodigde extra zorg aan de hond te geven. Fokker kan in dat geval door de koper niet meer worden aangesproken voor verdere kosten verband houdend met de betreffende ziekte en/of afwijking dan wel het betreffende gebrek.   

9.5 Indien bij de hond een erfelijk gebrek openbaard voordat de hond de leeftijd van twaalf maanden heeft bereikt, welk gebrek niet eerder kon worden ontdekt bij veterinair onderzoek en het gebrek de hond voor een normaal gebruik als huisdier ongeschikt maakt, heeft koper de keuze tussen ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

9.6 Indien de koper aanspraak maakt op ontbinding van de overeenkomst (art. 9.5), dient hij de wens daartoe zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na de ontdekking van het gebrek, met aangetekende brief aan fokker kenbaar te maken. Fokker is dan gehouden de hond terug te nemen tegen terugbetaling van de koopsom, onder eventuele aftrek van door de fokker betaalde kosten inzake veterinair onderzoek of behandeling.

9.7 Indien koper kiest voor een schadevergoeding (art. 9.5), dient hij de daadwerkelijk geleden schade aan te tonen. De fokker is in ieder geval beperkt tot schadevergoeding tot maximaal ter hoogte van de koopsom, onder eventuele aftrek van reeds door fokker betaalde kosten inzake veterinair onderzoek en behandeling.

9.8 Koper kan in bovenstaande gevallen ook kiezen voor vervanging door een gelijkwaardige hond binnen 24 maanden. Het geslacht van het dier is niet bepalend voor de term gelijkwaardig.

9.9 Indien de hond komt te overlijden voordat deze is opgehaald door de koper, is fokker gehouden de volledige koopsom te retourneren, danwel een andere hond aan te bieden indien mogelijk.

Artikel 10 Castratie/Sterilisatie

10.1 De hond dient voordat het dier anderhalf jaar oud is gecastreerd te zijn, sterilisatie dient plaats te vinden ong. 3 maanden na haar eerste loopsheid. Dit dient te blijken uit een toe te zenden verklaring van een dierenarts. Enkel een chirurgische ingreep voldoet hieraan.

10.2 Bij het niet voldoen een het in het eerste lid van dit artikel gestelde is koper gehouden een direct opeisbare boete te voldoen.

10.3 Het betalen van de boete ontslaat koper niet van zijn verplichting de hond alsnog te doen castreren danwel steriliseren.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

11.1 Voordat de hond is gesteriliseerd of gecastreerd, dient de koper er te allen tijde voor te zorgen, dat er geen gewenste of ongewenste dekkingen door deze hond plaatsvinden. Als er toch een dekking heeft plaatsgevonden waartegen geen tijdige maatregelen zijn getroffen door een dierenarts en er pups uit voort komen, verbeurt de koper aan de fokker een direct opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete voor geleden schade aan de reputatie van de fokker en de reputatie van de Australian Labradoodle in het algemeen.

11.2 Bij inbreuk komt fokker een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde aankoopprijs zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

12.1 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Koper wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 13 Klachten

13.1 Koper is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten of goederen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Gouwe Doodles.

Artikel 14 Geschilbeslechting

14.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14.3 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin fokker is gevestigd.

14.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fokker en betrokken derden 12 maanden.